2006-07-29 Roy Jones Jr vs Prince Badi Ajamu

Добавлено группой http://vk.com/club41265726